O společnosti

Dům kultury  města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70924, tímto v souladu s § 33a a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že se stává osobou zúčastněnou na připravované přeměně spočívající v převodu jmění na společníka, kdy veškeré jmění zanikající společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. přejde na statutární město Ostrava, jakožto jediného akcionáře obchodní společnosti.

Dům kultury  města Ostravy, a.s. tímto zároveň oznamuje, že zahájilo přípravu přeměny spočívající v převodu veškerého jmění společnosti na jediného akcionáře, kdy za tímto účelem byl zpracován níže uveřejněný Projekt převodu jmění na společníka, ve znění jeho přiložené změny. V souvislosti s uvedeným Dům kultury  města Ostravy, a.s. upozorňuje své věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, která jsou podrobněji popsána v uveřejňovaném Projektu převodu jmění na společníka.

Projekt převodu jmění na společníka

Změna projektu převodu jmění na společníka

Účetní dokumenty zúčastněných osob

 


Základní údaje o společnosti:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70924

Datová schránka jg8t4zb

IČ: 47151595
DIČ: CZ47151595

Spisová značka Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 515 dnem 1. 10. 1992
Základní kapitál: 91 mil. Kč

Statutární orgány společnosti:

Orgány společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. Jediný vlastník je Statutární město Ostrava. Vykonává působnost valné hromady, rozhoduje samostatně o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina. Statutárním a výkonným orgánem je tříčlenné představenstvo volené dozorčí radou na čtyřleté funkční období ve složení předseda, místopředseda, člen.

Dozorčí rada akciové společnosti:

 1. Mgr. Marcela Mrózková Heříková, předseda
 2. Mgr. Hana Strádalová
 3. Bc. Radana Zapletalová, místopředseda
 4. Eliška Konieczná
 5. Čestmír Koller

 

Výroční zprávy společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

 

Stanovy společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.

Stanovy

Provozní řád pro návštěvníky Domu kultury města Ostravy, a.s.

 1. Návštěvníci vstupují do Domu kultury města Ostravy (dále jen DKMO) hlavními vchody z čela budovy. Pobyt a vstup v DKMO je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu. Provozní řád je k dispozici na hlavní pokladně, v závětří hlavního vstupu a na www.dkmoas.cz.
 2. Do DKMO vstupuje každý na vlastní nebezpečí. V době provozu hlavních šaten jsou návštěvníci povinni odložit své svršky v těchto šatnách. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny uvaděček, inspekční služby, dispečera, případně požární asistenční hlídky. Zároveň jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat nebo rušit ostatní návštěvníky DKMO. Provozovatel DKMO si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví pravidlům tohoto Provozního řádu.
 3. V budově DKMO je zakázáno:
  – kouření a manipulace s otevřeným ohněm- používání mobilních telefonů, fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů
  – vodění zvířat do budovy, jízda na kolečkových bruslích a vnášení jízdních kol
  – vnášení alkoholických nápojů, potravin a jejich konzumace
  – chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku
  – vstupovat nevhodně oblečen vzhledem k druhu a charakteru pořádaných akcí
  – umisťovat bez povolení DKMO ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách DKMO
  – jakkoliv znečišťovat prostory DKMO, včetně prostor bezprostředně sousedících s DKMO
  – poškozovat vnitřní vybavení DKMO.
 4. Pověřená osoba provozovatele (např. pořadatel, inspekční služba, dispečer) je oprávněna, po předchozím upozornění a výzvě k dobrovolnému odchodu, z DKMO vyloučit:
  – návštěvníky pod vlivem akoholu nebo jiných omamných látek a návštěvníka, který pro mimořádné znečištění oděvu nebo obuvi, anebo z jiných důvodů (např. výtržnictví, zápach, hluk atd.) může být ostatním návštěvníkům na obtíž.
  – návštěvníka, který porušuje bezpečnost ostatních návštěvníků a nedodržováním zákazových značek umístěných zpravidla na dveřích při vstupu do jednotlivých sálů.
  – návštěvníka, který svým jednáním a chováním ruší či jinak obtěžuje ostatní návštěvníky DKMO, případně narušuje chod DKMO, popř. hrozí-li nebezpečí, že by tato situace mohla nastat.
  – návštěvníka, který se v prostorách DKMO vulgárně a hrubě vyjadřuje o této společnosti nebo jejich zástupcích.
  – návštěvníka, který přes upozornění pověřené osoby nedodržuje Provozní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby.
  – pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Městskou policii i Policii ČR o součinnost v případě návštěvníků DKMO, odmítajících se podřídit tomuto provoznímu řádu a pokynům osob plnících úkoly DKMO.
 5. Evakuace objektu je stanovena požárním „Evakuačním plánem“, který je součástí dokumentace požární ochrany. Evakuaci objektu řídí inspekční služba (vedoucí pracoviště), která postupuje v souladu s těmito plány. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny únikové východy. Za evakuaci návštěvníků jsou odpovědni členové požárních hlídek a pořadatelé. Ohlašovna požárů a ošetřovna se nachází na pracovišti dispečinku.

V Ostravě dne 1. 4. 2006
vedení Domu kultury města Ostravy, a.s.